Skip to content
Home » en Créole

en Créole

Abraram se youn nan karaktè kle nan Ansyen Testaman an ki ede nou byen konpwann levanjil la. Genyen 4000 ane de sa, li te konn vwayaje sòti nan peyi ki rele IRAK pou-l ale nan peyi Izrayèl.  Bondye te pwomèt li yon pitit gason kit te dwe tounen yon gwo nasyon, men li te genyen pou li rete tan-n anpil jiskaske li fi-n yon vye gran moun anvan pou-l wè pitit gason sa-a fèt.

Jwif yo ak Arab yo jodi-a sòti nan Abraram e se konsa nou konnen sa Bondye te pwomèt la rive tout bon vre e ke genyen yon moun kle nan listwa kòm papa nasyon yo jodi-a.

Abraram te kontan anpil lè li gade pitit li Izarak vini yon gwo gason. Lè sa-a Bondye sonde Abraram nan yon fason dwòl: Bondye di:

-Pran Izarak, pitit ou a, sèl pitit gason ou genyen an, pitit ou renmen anpil la. Ale nan peyi Morija, w’a moute sou tèt mòn mwen pral moutre ou la. Lè w’a rive la, w’a touye l’. Apre sa, w’a boule l’ nèt pou mwen. (Jenèz 22:2)

Bagay sa-a difisil anpil pou konpwan-n. Poukisa Bondye ta mande Abraram fè yon bagay konsa? Men Abraram te apwan-n gen konfians nan Bondye menm lè li pat konpwan-n.

Nan denmen maten, bonè bonè, Abraram leve… li pran Izarak ansanm ak de nan domestik li yo… Epi li pati nan direksyon kote Bondye te di l’ la. (Jenèz 22:3)

Sou twa jou vwayaj yo rive nan mòn nan. Lè sa-a:

Lè yo rive kote Bondye te di l’ la, Abraram moute yon lotèl, li ranje bwa yo sou li. Li mare Izarak, pitit gason l’ lan, li mete l’ sou lotèl la, anwo bwa yo. Apre sa, li lonje men l’, li pran kouto a pou l’ koupe kou ti gason an. (Jenèz 22: 9-10)

Abraram te dispose obeyi Bondye. Lè sa-a yon sitiyasyon espesyal te rive.

Men, zanj Bondye a rete nan syèl la, li rele l’: -Abraram! Abraram! Abraram reponn. -Men mwen wi! Zanj lan di l’ -Pa leve men ou sou ti gason an. Pa fè l’ anyen. Koulye a mwen konnen ou gen krentif pou Bondye vre, paske ou pa t’ derefize touye sèl pitit gason ou lan pou mwen. Abraram voye je l’, li wè yon belye mouton ki te gen kòn li yo makònen nan yon lyann. li ale, li pran mouton an, li touye l’, li boule li nèt sou lotèl la pou Bondye nan plas pitit li a. (Jenèz 22: 11-13)

Nan fen istwa-a, Izarak te sove sòti devan lanmò epi papa li te wè yon belye li te touye li nan plas Isarak. Bondye te bay yon belye e belye-a te pwan plas Isarak.

Kounye-a mwen ta renmen poze yon kesyon. Nan pwen sa-a nan  istwa-a  eske se yon belye ki mouri oubyen eske se lavi ki boujonnen.

Pou kisa mwen mande sa se paske Abraram te dwe bay kote ya yon non. Men pi fò moun pèdi enpòtans kesyon sa-a. Men istwa-a ap kontinye.

Abraram te rele kote ya: Bondye ka bay. E menm kounye-a moun yo di : Sou tèt mòn Segnè-a Bondye kapab bay (Jenèz 22:14).

Yon lòt kesyon ankò: Non ke Abraram te bay kote sa-a “Segnè-a ap bay” eske li nan tan pase, tan prezan oswa tan lavni?

Gade nan tan ki gen pou vini- an, pa nan tan ki pase deja

Li byen klè ke Abraram itilize tan lavni. Men anpil moun tou kwè ke lè li te nonmen kote sa-a, li tap panse ak belye Bondye te bay la pou touye kòm sakrifis nan plas Izarak.  Men lè Abraram te bay repons sa-a,  li pat konnen kisa Bondye tap fè, li pat konnen si ta pwal gen belye e se sa ki la fwa-a. Si li te konnen li tap di pito Bondye deja gen repons la e se tap dènye pawòl la. .    Men non an sanble ken rapò ak tan ki gen pou vini, men pa ak sa ki te pase. Abraram pa tap panse sou sa ki rive deja men li bay repons la pou kòz yon lòt bagay ki gen pou vini. Se kisa ?

Ki kote sa ye?

Sonje kote sakrifis sa-a te fèt la, te rakonte nan kòmansman istwa yo.

(“Ale jwenn Izarak,, …. Pwan li nan peyi Morija”)

Sanble sa te rive Morija. Men ki kote li ye? Nan tan Abraram se te yon kote nan rak (2000 ane avan kris la). Te gen anpil raje, belye-a, Abraram ak Izarak sou tèt mòn nan. Mil ane aprè li ta sanble wa David ta bati lavil Jerizalèm nan la, epi pitit gason-l Salomon ta bati premye tanp jwif la menm kote ya tou. Men nou li tou pita nan ansyen testaman:

Apre sa Salomon te kòmanse bati kay Segnè-a nan Jerizalèm sou tèt mòn Morija (2 Kwonik 3:1).

Mòn Morija te vin Jerizalèm, lavil jwif y ak tanp jwif yo. Jodi-a li se yon kote ki apa pou Bondye pou tout pèp jwif la, lavil Jerizalèm se capital peyi Izraèl.

Ki relasyon ki genyen menm ant sakrifis Abraram nan avèk lavi Kris la?

An nou fè yon ti refleksyion sou nonm sa-a ki rele Jezi-a. Lè nou byen gade, Jezi se kris la. Men li te pote lòt non kouwè:

Nan denmen, Jan wè Jezi ki t’ap vin jwenn li, li di: Men ti mouton Bondye a k’ap wete peche moun sou tout latè. (Jan 1:29)

Yo te rele Jezi tou mouton Bondye-a. An nou fè yon pi reflechi sou dènye moman lavi Kris la. Ki kote yo te arete li epi klouwe li sou kwa-a? Se te Jeizalèm (zòn mòn Morija). Sa te pale a klè nan:

Aprann Pilat aprann Jezi te soti nan rejyon ki te sou kòmandman Ewòd la, li voye Jezi bay Ewòd ki t’ap pase kèk jou lavil Jerizalèm lè sa a. (Lik 23:7)

Arstasyon, jijman ak lanmò Kris la te fèt nan vil Jerizalèm, zòn mòn Morija.

Gwo aksyon ki rive sou mòn Morija

A nou tounen nan Abraram. Pou kisa li te bay kote sa-a pote non ki regade tan kap vini: Bondye pwal bay. Izarak te sove nan dènye moman lè yon ti belye te pwan plas li. De mil lane pita Jezi Kris te pote non mouton Bondye-a e yo te klouwe li sou kwa-a nan menm zòn nan. Se sa kifè mwen menm ak ou ka viv jodi-a.

Yon plan ki soti nan Bondye 

Se kòm si gen yon fran konesè ki ranje de evènman sa yo ki separe de de mil lane istwa. Ki sa ki fè rapò ant de evènman espesyal sa yo? Premye evènman-an te lonje dwèt sou dènye-a lè li te itilize tan lavni.  Men kouman Abraram te fè konnen ke bagay sa-a gen pou rive nan tan lavni? Pa gen moun ki ka fè tèt li divinò nan sa ki regade lavni espesyalman bagay ki gen pou rive aprè anpil ane. Sèlman Bondye konnen fen e byen tout sa ki gen pou rive. Wè davans tan ki gen pou vini, realize ke evènman sa yo rive menm kote, , li klè ke bagay sa-a pa kapab plan lòm men se plan ki sòti nan Bondye. Li vle nou reflechi o sijè de sa jan nou pwal wè la-a.

Sèvis sakrifis Abraram nan sou tèt mòn Morija-a, se yon siy ki montre ke sakrifis Kris la te gen pou rive

Bòn nouvèl pou tout moun

Istwa sa-a tou te gen yon pwomès pou-ou. Nan fen istwa sa-a, Bondye pwomèt Abraram ke:

“…nan pitit pitit ou yo, tout nasyon sou late va jwenn benediksyon paske ou te obeyi-m. (Genèz 22:18)

Si-w fè pati nan youn nan nasyon ki sou late, se yon pwomès pou ou ak yon benediksyon ki soti nan Bondye.

Konsa ki sa nou konsidere ki benediksyon. Kouman nou fè genyen li? Reflechi sou istwa sa-a. Menm jan belye-a te sove Izarak ki te sòti nan lanmò, Jezi Kris ti mouton Bondye-a pa sakrifis li sou kwa-a nan menm zòn nan, li sove nou anba pouvwa lanmò. Si bagay sa-a se vre li ta sètènman yon bòn nouvèl.

Sèvis sakrifis Abraram nan sou tèt mòn Morija-a se yon evènman ki enpòtan anpil nan istwa lontan. Bagay sa-a fete pa anpil milyon moun sou tout latè jodi-a. men li se tou yon istwa pou lòm kap viv 4000 lane aprè.

Jezi te vin bay tèt li kòm yon ofrann pou tout pèp sou tout latè. Mesaj sa a te anonse nan kòmansman tan yo. Bondye te mete siyati li nan sakrifis Abraham nan ak fèt pak la. Mete sou sa, anpil pwofèt anonse sa tou plis an detay nan divès pwofesi nan ansyen testaman an. Poukisa lanmò kris la tèlman enpòtan, pouki sa nan li tout pechè jwenn la vi ki pap janm fini an ? Sa a, se yon kesyon pou tout moun bay anpil enpòtans.  Bib la konsidere sa kòm yon lwa lè li di :

Rezilta peche se lanmò….. (Women 6 :23)

Lanmò vle di separasyon.Lè nanm nan separe ak kò a nou mouri fizikman. Se menm bagay lè nou separe ak Bondye, nou mouri espiritièlman. Bondye sen (sa vle di li san peche) men kondisyon lòm pa bon akòz peche premye paran    nou yo.

Nou kapab konprann sa paske lòm kanpe yon bò epi Bonbye lòt bò a, y falèz sa a chaje ak tenèb separe nou de Bondye. Tankou yon branch ki koupe sòti nan pyebwa a mouri, relasyon lòm ak Bondye koupe sa fè lòm mouri espiritièlman.

Tankou yon falèz ki separe de mòn, nou separe ak Bondye akòz peche nou yo.
Tankou yon falèz ki separe de mòn, nou separe ak Bondye akòz peche nou yo.

Separasyon sa fè lòm koupab epi li bay yon sitiyasyon laperèz.Lòm antre nan batay pou li bati yon pon konsa li vle kite bò kote falèz ki gen lanmò a epi rive kote Bondye ap gouvènen nan lòt bò a. Lòm itilize pliziè fason pou li fè sa : tankou  ale legliz, oubyen nan synagòg yo, lè nou chwazi levanjil la, lè nou plis  bon ak plis itil epi lè nou mete tan pou lapriyè Bondye nan syèl la, elatriye. Pou kèk nan nou, kantite bon travay ke nou fè ka anpil, men eske travay sa yo ka ranpli falèz sa a. An-n fè yon ti gade sa ki anba je nou la.

Bon travay nou yo – itil ke yo ka ye, pa kapab ranpli twou separasyon sa a ki genyen ant Bondye ak lòm.
Bon travay nou yo – itil ke yo ka ye, pa kapab ranpli twou separasyon sa a ki genyen ant Bondye ak lòm.

Pou kisa : efò nou yo, byenfonde nou yo, sakrifis nou yo mete ak tout lòt bagay nou realize menm si se bon bagay, yo pa genyen fòs ak kalite pou ranje sa. Sa map di nou la a se vre wi, rezilta qui nesesè pou peche nou yo se lanmò . Efò ke lòm deplòtonnen sanble ak yon pon pou eseye janbe ravin sa a ki separe li ak Bondye, men eske li rive janbe pon an, epi pou kisa. Paske efò ke lòm deplòtonnen twò fèb pou eseye bay solisyon ak pwoblèm sa a. Se tankou yon moun ta vle bay swen ak yon kansè ke li genyen lè li chwazi manje legim. Manje legim pa yon move bagay, men li pa kapab geri kansè. Pousa li bezwen chache yon lòt solisyon.

Jouk koulye a, bagay sa a se pa yon bon nouvèl – nouvèl sa tèlman pa bon ke anpil fwa li fè nou pa renmen tande li, nou menm kwè yon jou li kapab disparèt nèt. Menm jan lè nou soufri kansè nou pran dwòg ki kapab bay bon solisyon ak pwoblèm sa a,  se menm bagay pawòl Bondye bay bon jan enfòmasyon nan sa ki gen rapò sou peche ak lanmò nan lide pou li fè lòm konprann enterè li genyen nan yon solisyon senp men tou ki chaje ak fòs.

Rezilta peche se lanmò; men … (Women 6:23)

Ti mo sa a ‘men’ li vle di ke move nouvèl sa a ka vini yon bon nouvèl. Se bon nouvèl levanjil la – se solisyon an, pou nenpòt moun ki kwè.

Rezilta peche se lanmò; men kado Bondye gratis la, se la vi ki pap janm fini an, nan Jezi Chris Segnè nou an. (Women 6:23)

Bon nouvèl levanjil la vle di ke sakrifis lanmò Kris la ase pou ranpli ravin separasyion ki genyen ant lòm ak Bondye. Sa map di nou la a se vre wi, twa jou apre lanmò li, Jezi leve vivan sòti leve nan kavo a ak tout kò li, li retounen nan la vi ranpli ak tout li menm nan tout kò li. Menm gen anpil sila yo ki jodia chwazi pa kwè nan Jezi ki pote viktwa sou lanmò, men prèv ki pa rete ak prèv kanpe dwat epi pale pou li. Sakrifis Jezi Kris la se yon realite nan sakrifis Abraham nan epi nan fèt pou kòmanse pak la.

Jezi Kris se te yon moun ki te viv sou tè a san peche. Se pou tèt sa li genyen otorite ak pouvwa pou se li menm sèl ki pon an ant lòm ak Bondye. Wi li se sèl wout ki bay la vi a. An-n gade sa ki anba je nou an.

Jezi Kris se lakòl ki kole lòm ak Bondye.
Jezi Kris se lakòl ki kole lòm ak Bondye.

An nou gade kijan sakrifis Kris la rive jwenn lòm. « Yon kado Bondye gratis ». An nou pran yon ti tan pou reflechi sou mo kado. Kelkeswa sa ou kwè nan mo kado, se yon bagay ou pa travay pou li, sa vle di se pa yon bagay ou genyen ak fòs ou. Si se te zafè vanyan gason, jodia  kiyès ki ta ka pale de kado! Se menm jan an tou, kiyès ki ka frape lestomak li epi di konsa : mwen travay, mwen jwenn sakrifis Kris la. Pèsonn paka travay pou sa.

Se pou tèt sa se yon kado ke Bondye fè lòm? Men ki kado sa a, se la vi ki pap janm fini an. Se yon bagay ki fasil pou  lòm konprann. Sa vle di ke peche ki te mennen mwen menm ak ou nan wout lanmò,pa gen pouvwa enkò  sou sila yo ki kwè sa. Depi lè sa a, pon sa se sakrifis Jezi Kris la. Sila yo ki kwè nan sakrifis sa a ka janbe li konsa yo va rive kote Bondye rwa a epi resevwa la vi pou tout tan an.Se kado sa Jezi Kris bay lè li te sòti vivan nan  lanmò. Li bay prèv ke li se Segnè a.

Jodi a mwen menm ak ou, kijan nou ka janbe pon sa ke Segnè a mete pou nou? An nou fè yon ti reflechi ankò sou mo kado a. Si yon moun ba ou yon kado, sa vle di se pa yon bagay ou travay pou li. Men si ou vle jwi kado sa a ou dwe akepte li. Lè yon moun vle banm yon kado, gen de bagay ki ka rive : oubyen  mwen aksepte li, lè sa a mwen di mèsi, oubyen mwen pa aksepte li, lè sa a pa gen mèsi. Menm jan an tou  Bondye lonje bay lòm yon kado ki pa ka ranplase. Li pa ase pou lòm kadò li, men sitou konprann enpòtans li epi jan sa te di pi wo nan tèks la, mache sou pon an, tounen vin jwen Bondie, konsa aksepte kado ke li lonje ban nou an.

Sakrifis Jezi Kris la se yon kado ke chak moun dwe aksepte pou kont li.
Sakrifis Jezi Kris la se yon kado ke chak moun dwe aksepte pou kont li.

Kijan lòm dwe aksepte kado sa a? Pawòl Bondye di konsa:

Nenpòt ki moun rele Segnè a ap sove. (Women 10:13)

Si nou gade byen, pwomès a a se pou tout moun. Akòz Jezi Chris leve sòti vivan nan lanmò, akòz li vivan jodi a epi li se Segnè a, si ou rele li lap tande vwa ou sitou lap lonje kado a ba ou. Men ou gen bezwen fè sa ou menm jan ou wè li bon. Petèt ou poko janm fè sa. Pawòl sa yo kapab ede ou konprann bezwen pou ou fè yon ti pale ak Segnè a. Se pa paske mo yo gen yon pouvwa mistè, men tankou Abraham se konfyans nou nan pouvwa Segnè a epi kouman li vle ban nou kado a. Si nou fè li konfyans, lap tande nou epi pa gen dout li va reponn nou. Levanjil la, menm jan li gen anpil fòs, se konsa tou li senp anpil.  Moun ki vle aksepte kado sa a epi mache ak Jezi pa nan vire gade dèyè. Lavi li chanje la pou la, li vini yon moun tou nèf epi li pare tou pou bay zanmi li ak tout fanmi li bon nouvèl la tou.

Segnè Jezi, jodi a mwen konprann ke avèk peche nan lavi mwen, mwen separe nèt avèk Bondye. Menm si mwen deplòtonnen anpil efò, pa gen okenn efò, okenn sakrifis ki kapab ranpli ravin separasyon sa a ki genyen ant mwen menm ak Segnè a. Se poutèt sa, lòm dwe konprann ke se sèl lanmò Segnè a kòm sakrifis ki kapab lave peche lèzòm, epi pam yo tou. Mwen kwè ke Segnè a soti vivan nan lanmò pou fè tout moun konnen ke sakrifis li a ase. Map lapriyè pou Segnè a geri mwen anba peche m’ yo, pou li mete m kadò avèk Bondye, konsa mwen va gen lavi ki pa janm fini an. Mwen pa vle viv kouwè yon esclav peché ankò, fèm sòti anba pouvwa peche. Kite m di Segnè a mèsi paske li fè tout sa pou mwen epi mete sou sa li vle gide la vi mwen, li vle mwen mache dèyè l ck